پروتکل پشتيباني به بيمارستانهاي طرف قرارداد

1-حضور کارشناس مقيم در بيمارستان

کارشناسان شرکت پويا سامانه ديوا به دليل موقعيت جغرافيايي بيمارستان هاي تحت پوشش اين شرکت از مناطق مختلف استان انتخاب گرديده اند و اين انتخاب به طوري بوده که هر کدام از پرسنل به طور خاصي با بيمارستان هاي محيط زندگي و شهر هاي کناري در ارتباط بوده و بهترين پشتيباني را در کمترين بازده زماني در هنگام بروز مشکل ارائه نمايد.

2-نحوه دريافت مشکل

1-2 در ساعات اداري در هنگام بروز مشکل ، سوپر وايزرهاي رايانه بيمارستان با تماس به دفتر شرکت مشکلات خود را با منشي شرکت در ميان ميگذارند.

* منشي شرکت آموزشهاي اوليه مربوط به رفع اشکالات و ابهامات آموزشي را ديده است.

2-2 ارجاع به مدير فني شرکت براي رفع اشکالات به صورت تلفني و برنامه ريزي در آينده

* مشکلات به دو دسته اورژانسي و انتخابي (الکتيو) دسته بندي ميشوند که با تشخيص مدير فني نسبت به رفع آن اقدام صورت مي پذيرد.

3-2 بصورت هفتگي سوپروايزر بيمارستان ليست کليه مشکلات را از واحد هاي مختلف به صورت مکتوب جمع آوري نموده و به شرکت ارسال مينمايد.

4-2 بررسي Back Upهاي موجود در شرکت براي کنترل مشکلات احتمالي دور از دسترس يا براي جلوگيري از خطاهاي کاربري ناخواسته

5-2 در صورت بروز مشکلات اورژانسي خارج ازساعت اداري بيمارستانها با دسترسي به کارشناسان آنکال شرکت (تلفن همراه) ميتوانند مشکلات موجود را در کمترين بازده زماني و در آرامش کامل مطرح و پرسنل آنکال نسبت به رفع اشکال اقدام نمايد.

4-دريافت Backup هفتگي توسط کارشناسان و ارسال به شرکت

1-4 Backup هاي تهيه شده از Database توسط کارشناسان شرکت از محل بيمارستان به شرکت منتقل ميگردد

* سيستم Backup گيري در دو حالت اتوماتيک و يا توسط حضور کارشناس شرکت در محل و تهيه از Database امکان پذير است.

2-4 بازديد فني Backup هاي ارسال شده به شرکت توسط کارشناسان پشتيباني و بررسي توسط مدير فني

در صورت مشاهده نقص فني اشکالات مرتفع گرديده و به بيمارستان ارجاع داده ميشود.

5- تماس هفتگي

در روزهاي پنج شنبه هر هفته مدير داخلي ، مدير فني و مدير سخت افزاري با حضور در محل شرکت و تماس با بيمارستان هاي طرف قرارداد اشکالات احتمالي موجود در بيمارستانها را از سوپر وايزرهاي رايانه دريافت نموده و با بررسي آخرين Backup در صورت امکان مشکلات را مرتفع نموده و يا در حالت غير کاربري براي کارشناسان شرکت جهت حضور در محل برنامه ريزي مي نمايند.

6-سرکشي به واحدهاي بيمارستان

کارشناسان شرکت در هنگام حضور در محل بيمارستان پس از انجام کارهاي محوله از سوي سوپروايزر بيمارستان به واحدهاي ديگر بيمارستاني سرکشي نموده و در مورد نحوه فعاليت برنامه و ميزان رضايتمندي و در مرحله آخر در مورد پيشنهادات برنامه اي استعلام مي نمايند.

7-آموزش به پرسنل و کاربران برنامه در محل بيمارستان

در هنگام حضور پرسنل در محل بيمارستان تمامي مراحل برنامه اي به طور مجدد به کاربران آموزش داده ميشود همچنين در هنگام حضور پرسنل پشتيبان در محل شرکت مدير فني آموزشهاي مجدد در مورد برنامه ها ،طريقه رفع اشکالات و آموزش برنامه هاي جديد را به پرسنل پشتيباني ميدهند تا در هنگام نصب برنامه جديد در بيمارستان دچار سردرگمي نگردند.

8- بازبيني اطلاعات بيمارستان در محل بيمارستان يا شرکت

1-8 کنترل امنيتي و مالي سيستم پس از بازبيني فني اطلاعات موجود بيمارستان توسط مديرفني شرکت

2-8 رفع نقص و باگهاي احتمالي برنامه هنگام بازبيني اطلاعات گرفته شده از Backup بيمارستان

9- تهيه چک ليست هاي ماهانه

هر ماه چک ليست هايي توسط کارشناسان شرکت به همراه سوپروايرز کامپيوتر از تمامي واحدهاي بيمارستان تهيه مي گردد که پرداخت مبلغ قرارداد پشتيباني و نهايتا درآمد ماهانه شرکت براساس چک ليست ها مي باشد.

1- ريز برنامه ها در چک ليستها گنجانده شده است.

2- نحوه عملکرد بصورت سه گزينه مطلوب-متوسط-ضعيف مي باشد.

3- نتيجه چک ليست به تائيد مسئول واحد و مديريت بيمارستان مي رسد.