همکاري با پوياسامانه

مراحل کار

ارسال مشخصات : در صورت تمايل به همکاري با مجموعه پويا سامانه مشخصات فردي خود را در فرم استخدامي تکميل نماييد.
بررسي مشخصات: تمامي درخواست ها توسط توسط واحد منابع انساني بررسي مي شوند. حفظ اطلاعات و محرمانگي درخواست ها از اولويت هاي اين بخش است.
دعوت به مصاحبه: پس از بررسي هاي مقدماتي و بر اساس توانمندي ها متقاضيان براي مصاحبه حضوري و آشنايي با محيط کار خود دعوت مي شوند.
دوره آموزشي و آزمايشي: پس از موفقيت در مصاحبه حضوري از شما دعوت خواهد شد تا در يک دوره کوتاه مدتي در کنار همکاران آينده خود به انجام فعاليت بپردازيد. در اين مرحله آموزشي هاي لازم به شما منتقل خواهد شد.
استخدام: صداقت، روحيه کار گروهي، سخت کوشي ويژگي هايي هستند که براي اتمام دوره آزمايشي و ورود رسمي به جمع کارکنان پويا سامانه به آنها نياز داريد.
ويژگيهاي فوق باعث خواهند شد که بعد از مدت زمان کوتاهي افتخار همکاري با شما را به دست آوريم.


تهيه رزومه و ارسال مشخصات

- سعي کنيد توانمنديها و علايق خود را به صورت واضح در رزومه خود بگنجانيد.
- از ارائه اطلاعات غير ضروري و ناکارآمد بپرهيزيد.
- رزومه هاي افراد موفق را مطالعه کنيد.


حضور در جلسه مصاحبه

- با ظاهري رسمي در جلسه حاضر شويد.
- نگراني و اضطراب خود را بپوشانيد.
- توانايي ها و علاقه مندي خود را به صورت شفاف توصيف کنيد.
- در رابطه با خلاقيت ها و موفقيت هاي خود در گذشته، بخش هايي را به صورت کوتاه عنوان نماييد.
- پيشنهادهاي خود را سنجيده و منطقي عنوان کنيد.
- اطلاعات خود را در زمان حضور گسترش دهيد، و خود را براي پيوستن به مجموعه پويا سامانه آماده سازيد.