شبکه های بهداشت و مراکز بهداشت

مشتريان اين حوزه شامل : مراکز بهداشتی و درمانی