سيستم جامع درآمد بدون برداشت كل كشور ( سجاد )

اين سيستم به سفارش معاونت توسعه وزارت بهداشت و به جهت جمع¬آوري و مديريت بر اطلاعات مالي و درآمدي تمامي واحد¬هاي تابعه به صورت ONLINE ميباشد كه موجب عدم اتلاف وقت و سرمايه واحد هاي تابعه در انتقال حوالجات، دسترسي به اطلاعات،گزارشات ،آمارها و تحليلهاي موثر در برنامه¬ريزي و كنترل درآمدها را فراهم ميگرداند. اين سامانه در حال حاضر در سطح تمامي مراكز بهداشتي و درماني مورد استفاده قرار ميگيرد و براساس داده هاي اين نرم¬افزار تصميمات كلاني در اين حوزه اتخاذ ميگردد لازم به ذكر است HIS پويا سامانه تنها سيستم HIS موجود ميباشد كه به صورت كامل با اين سامانه لينك مي باشد.