سيستم جامع فارغ التحصيلان رشته هاي تخصصي پزشكي

با توجه به اينكه سالانه حدود 2000 نفر در كشور در رشته¬هاي مختلف پزشكي فارغ¬التحصيل مي شوند كه مديريت اين مورد با درنظرگرفتن تعداد 44 دانشگاه و 700 بيمارستان تابعه و مناطق محروم كشور بسيار پيچيده و سخت ميباشد لذا نرم افزار فوق در راستاي توزيع عادلانه نيروهاي تخصصي و مديريت اين موضوع ، به سفارش دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني گروه مديريت نيروي انساني بيمارستاني و تخصصي وزارت بهداشت و درمان تهيه گرديده است كه در حال حاضر در سطح كشور به صورت گسترده مورد استفاده قرار ميگيرد