سيستم هاي مديريتي

نرم افزارهاي اين حوزه شامل :

مديريت بيمارستان دفتر پرستاري سيستم روابط عمومي