سيستم جامع مديريت منابع ساختاري بستري كل كشور ( Rbp )

بر اساس ماده 89 و 193 برنامه پنج ساله سوم، اين نرم افزار به سفارش معاونت سلامت وزارت بهداشت در اين معاونت محترم، دانشگاه¬هاي علوم پزشكي و بيمارستان هاي كل كشور بصورت Local و Web پياده سازي گرديده و هم اكنون مشغول به فعاليت ميباشد. اين سيستم در سال 1382 توليد شده و از همان ابتدا تحت Web پياده سازي شده كه قابليت دسترسي به اطلاعات از طريق اينترنت توسط دانشگاههاي كل كشور و وزارت بهداشت و همچنين قابليت پردازش و گزارش گيري از اطلاعات را براساس سطوح مختلف دسترسي ارائه مينمايد. لازم به ذكر است كه اين سيستم اولين سيستم تحت Web حرفه اي در سطح وزارت بهداشت مي باشد. هم اكنون سيستم مزبور در سطح كل بيمارستانها اجرا مي شود و اطلاعات آن نيز بر اساس زمانبندي تعيين شده از طرف وزارت بهداشت روي سايت مربوطه www.pooyasamaneh.net/Rbp آپلود مي شود. در هر حال حاضر كليه برنامه ريزي هاي منابع بستري كل كشور شامل تختهاي بستري، واحدهاي سرپائي، تجهيزات پزشكي، فضاي فيزيكي و نيروي انساني و تخصصهاي پزشكي با اين سيستم صورت مي پذيرد. HISپويا سامانه تنها سيستم HIS موجود ميباشد كه به صورت كامل با اين سامانه لينك مي باشد.