همکاران شرکت فني و مهندسي پويا سامانه ديوا


مدير اجرايي : آقاي حسن اکبري ملکشاه


تیم تولید :

مدير تیم تولید : جناب آقاي مهندس آقاجانزاده

همکاران : سرکار خانم مهندس رضوي - سرکار خانم مهندس زاهديان - جناب آقاي مهندس مومنی - سرکار خانم مهندس قاضی زاده


حوزه نرم افزار :

مدير فني : جناب آقاي مهندس يعقوب پور - سرکار خانم مهندس سعیدی

مديران منطقه ای مازندران : مهندس علی پور - مهندس رضائییان زاده - مهندس رئیسیان

خانمها : درویش نیا ، ذوالفقاری ، ایوبی ، صفری ، بی نیاز ، اکبری ، اسماعیلی

آقايان : احمدي ، نقدي ، قربانی ، باقریان ، قربان زاده ،دریایی

مدير فني تهران و کرج : جناب آقاي مهندس حامد گرائيلي

پرسنل تهران و کرج: خانم عمران ، آقای شهاب شفیع پور، آقای شهریار شفیع پور

مدير فني اصفهان : جناب آقاي مهندس شعبانی

پرسنل اصفهان: آقای طالبی ، خانم وطنی


واحد تحقیقات و سرور:

پرسنل: جناب آقاي مهندس اوستان - جناب آقای مهندس ضیغمی


واحد فروش:

کارشناس فروش : جناب آقای گرائیلی


واحد سخت افزار:

تکنسین سخت افزار: جناب آقای کریم تبار


منشي شرکت : سرکار خانم قدرتی

مسئول تدارکات: جناب آقای قلی زاده