سيستم هاي پاراكلينيك

نرم افزارهاي اين حوزه شامل :

آزمايشگاه پاتولوژي تصوير برداري پزشكي
داروخانه انبار دارويي