بیمارستانهای خصوصی

مشتريان اين حوزه شامل : بيمارستانهاي خصوصي