محورهاي اصلي فعاليت شرکت عبارتند از :

1- ارائه راه حل هاي اتوماسيون سازماني جهت سازمان هاي بزرگ خصوصي و دولتي
2- ارائه محصولات اتوماسيون عمليات مالي اداري شرکت ها و سازمان هاي متوسط
3- ارائه سيستم هاي متناسب با عمليات کسب و کارهاي کوچک
4- ارائه خدمات در زمينه امنيت اطلاعات، طرح هاي فناوري اطلاعات و مدل سازي فرآيندهاي سازماني