ترخيص و صورت حساب

يكي از مهمترين شاخصه هاي رضايت مندي بيماران فرآيند ترخيص و صدورصورتحساب بيماران ميباشد كه جهت دستيابي به اين هدف تيم برنامه نويسي شركت اقدام به طراحي زيرسيستم جامعي نمودند كه به صورت اتوماتيك اقدام به توليد صورتحساب بيمار مينمايد و كاربر تنها با يك كليك بتوان از اين صورتحساب اطلاع پيدا نمايد، در اين سيستم كار كاربر تنها كنترل اطلاعات و تهيه اسناد خروجي ميباشد، البته لازم به ذكر است فرآيندهايي هم جهت ثبت دستي در صورت لزوم فراهم گرديده است. سيستم ترخيص با امكان اتصال به POS بانكي و دريافت وجه به صورت الكترونيك در همان محل امكان رضايت بيمار را به حداكثر ميرساند برخي از امكانات سيستم جامع ترخيص عبارتند از: