پذيرش

زير سيستم جامع پذيرش جهت ثبت اطلاعات مراجعين به بيمارستان به واسطه جستجوي خودكار ( بدون دخالت كاربر )، تشكيل پرونده بستري، اورژانسي، بستري موقت و سرپايي در بخش و تخصيص كدهاي شناسايي و پرونده به صورت يونيك به هر بيمار بارعايت استاندارها ميباشد كه برخي از امكانات اين زير سيستم جامع عبارتند از: پشتيباني از تمامي فرمتهاي اختصاص شماره نمونه ، ايجاد خودكار پرونده الكترونيك ،امكان ثبت درخواست بستري در بخش ، امكان تغيير نوع پذيرش بيمار ، امكان ثبت و سرچ آدرس بيمار براساس نرم افزار GOOGLE MAP، توليد دفتر پذيرش ،ثبت اتوماتيك بيماران مجهوالهويه و امكان گزارش گيري از اين بيماران ، مشاهده تعداد مراجعات بيمار، كنترل مدت اقامت ساليانه، پرينت برگه هاي استاندارد ، امكان اتصال با بانك اطلاعات ثبت احوال و دريافت مشخصات فردي بيمار از سيستم سينا تنها بخشي از امكانات اين زير سيستم جامع ميباشد كه پيشنهاد ميگردد جهت آشنايي كامل با تمامي امكانات اين سيستم دفترچه اين محصول را از واحد فروشمان دريافت نمايد